Wält 51 Statistiken

Spilerazau: 120
Dörfer insgesamt: 3.588 (29.90 je Spieler)
Spieler Dörfer: 3.562
Barbaredörfer: 26
Bonusdörfer: 168
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 207 Täg
Spieler online: 4
Nachricht vrschickt: 2.277 (18.98 je Spieler)
Forebiträg: 5.151 (42.92 je Spieler)
Truppebewegige: 813 (6.78 je Spieler)
Handelsbewegige: 2.125 (17.71 je Spieler)
Azau Stämm: 41
Azau Spieler i Stämme: 101
Pünkt insgesamt: 37.859.881 (315.499 je Spieler, 10.552 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 679.386.880
 • 630.083.468
 • 654.659.794
Truppe insgesamt:
 • 6,110 Mio.
 • 5,769 Mio.
 • 5,200 Mio.
 • 345.377
 • 1,976 Mio.
 • 367.801
 • 334.769
 • 60.034
 • 219
 • 1.241
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 50920
 • 48071
 • 43331
 • 2878
 • 16471
 • 3065
 • 2790
 • 500
 • 2
 • 10
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 1703
 • 1608
 • 1449
 • 96
 • 551
 • 103
 • 93
 • 17
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: Stadtguet
Nöischte Stamm: Home

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: am 19.05. um 09:32 Uhr